adMix Order & fakturering Rapporter 1997-09-17 12:54 Sida 1 Priser för adMix tg Elektrondata AB Prisgrupp: 1 Basprislista för adMix programvara ------------------------------------------------------------------------------ Artikel Kommentar Pris ------------------------------------------------------------------------------ B A S S Y S T E M 01100 Bassystem 1 35000 Order/Lager/Fakturering med ekonomirutiner 3 Rpg(A,K,L), & Fönstersökning, en klient 01101 Bassystem 2 40000 Tids- & Uppdragsredovisning med ekonomirutiner 3 Rpg och Fönstersökning, en klient och lön 01102 Bassystem 3 35000 Kontantförsäljning,följesedelsfakt.,lager, ekonomirutiner, 3rpg, fönstersökning, en klient F Ö R K A L K Y L 01211 Förkalkyl tillverkare 7000 01212 Inköpskalkyl 4000 O F F E R T E R 01200 Offertbehandling 5000 inkl. koppling till order O R D E R & F A K T U R E R I N G 01201 Order 5000 Ingår i bassystem 1 01205 Fakturering 5000 Ingår i bassystem 1 01205 Fakturor direkt 2000 01215 Säljarredovisning 5000 01225 Orderingångstatistik 2000 01301 Extra artikeltexter 2000 01302 Kunders egna artikelnr. 2000 01303 Rabattregister 2000 01304 Mängdrabattmatris 2000 01305 Strukturbehandling 3000 01308 Emballagehantering REPA 4000 01311 Frakthantering 2000 + 1.000 per dokument 01313 Modellhantering 6000 01314 Artiklar i order 1000 01315 Utleveransplanering 2000 0131A Kontraktsfakturering 2000 K A S S A R U T I N E R 01223 Följesedelsfakturering 4000 Ingår i bassystem 3 01310 Kassarut.o. Följ.fakt. 5000 Ingår i bassystem 3 F Ö R S Ä L J N I N G S S T A T I S T I K 01207 Försäljningsstatistik 5000 Ingår i bassystem 1,2,3 01222 Kund/artikelstatistik 2000 Enbart statistiken 01316 Budgetering antal 2000 Budget till kund/art-statistik 01317 Budgetering SEK 2000 Budget till kund/art-statistik 01318 Försäljning/säljare 1000 Specialprogram för fsg per säljare L A G E R & I N K Ö P 01203 Lagerredovisning 5000 Ingår i bassystem 1 01204 Inköp 3000 Ingår i bassystem 1 01250 Inventering Handt. Ljusp 2000 Inv. med handterminal o. ljuspenna 01251 Streckkodsetiketter 1000 Utskrift av streckkodsetiketter 01309 Lagerplatsredovisning 5000 Rpg. lagerplats ingår


adMix Order & fakturering Rapporter 1997-09-17 12:54 Sida 2 Priser för adMix tg Elektrondata AB Prisgrupp: 1 Basprislista för adMix programvara ------------------------------------------------------------------------------ Artikel Kommentar Pris ------------------------------------------------------------------------------ 01319 Rapport Åld.analys lager 1000 B E H O V & P L A N E R I N G 01202 Behov & Planering 4000 inkl.artikelstrukturer 01260 Material/Prod. Planering 10000 Styrning mot optimalt lager K U N D R E S K O N T R A 01206 Kundreskontra 5000 Ingår i bassystem 1 L E V E R A N T Ö R S R E S K O N T R A 01208 Leverantörsreskontra 5000 Ingår i bassystem 1 01237 LB-överföring Bg inland 3000 01237 LB-överföring Bg utland 3000 01240 Pg överföring inland 3000 01240 Pg överföring utland 3000 L Ö N 01232 Lön 10000 Ingår i bassystem 2 01336 Kontrolluppg.på diskett 1000 01337 Löneöverföring Bankgiro 2000 A F F Ä R S R E D O V I S N I N G 01209 Redovisning 5000 Ingår i bassystem 1, 2, 3 01210 Koncernredovisning 6000 01238 Nyckeltalsgenerator 3000 01238 Alternativ budget 2000 01238 Bokslutssimulering 2000 L I K V I D I T E T S A N A L Y S 01218 Likviditetsanalys 3000 I N V E N T A R I E R E D O V I S N I N G 01247 Inventarieredovisning 8000 T I D S & U P P D R A G S R E D O V I S N I N G 01228 Tid&Uppdragsredovisning 10000 Ingår i bassystem 2 01229 Koncernfunktioner TUR 10000 01230 Bokslutssimulering TUR 2000 01231 Projekteringsstatistik 2000 01241 Serviceorderhantering 4000 Utskrift av arbetsorder, tillbakarapportering mm. 01241 Uthyrningsrutin 4000 Uthyrning av maskiner och instrument. 01252 Serviceorder 14000 01253 Hyra 14000 01290 Tidur - kom & gå rutin 4000 E F T E R K A L K Y L 01214 Efterkalkyl 10000


adMix Order & fakturering Rapporter 1997-09-17 12:54 Sida 3 Priser för adMix tg Elektrondata AB Prisgrupp: 1 Basprislista för adMix programvara ------------------------------------------------------------------------------ Artikel Kommentar Pris ------------------------------------------------------------------------------ M A R K N A D S A N A L Y S & S Ä L J S T Ö D 01239 Marknadsanalys 5000 med adressregister o. notishantering 01244 Kundkort 2000 N O T I S H A N T E R I N G 01233 Enstaka modul 2000 01233 Vid beställning av 2 st 1750 01233 Fler än 2 samtidigt 1000 F ö N S T E R H A N T E R I N G 01245 Fönsterhantering 3000 Ingår i Bas1, 2 och 3 R A P P O R T G E N E R A T O R E R 01234 Enstaka 2000 Finns för kunder,artiklar,order,beställningar 01234 Vid beställning av 2 st 1750 kundreskontra,redovisning,leverantörsreskontra 01234 Fler än 2 samtidigt 1000 Uppdrag, Följesedlar, etc. E D I 6510 EDI-Koppling Order-in 6000 6520 EDI-Koppling Ändr. order 6000 6530 EDI-Koppling Faktura ut 6000 6540 EDI-Koppling Best. ut 6000 6990 ALLIANCE EDI-STARTPAKET 22000 För extra moduler se Strålfors prislista 6992 ALLIANCE PARTNERPROFIL En profil krävs per bransch G E N E R E L L A P R O D U K T E R 01227 Grundmodul,meny,säkerhet 10000 Ingår i bassystem 1, 2, 3 Ö V R I G A P R I S E R O C H V I L L K O R


adMix Order & fakturering Rapporter 1997-09-17 12:54 Sida 4 Priser för adMix tg Elektrondata AB Prisgrupp: 90 Generella priser ------------------------------------------------------------------------------ Artikel Kommentar Pris ------------------------------------------------------------------------------ A N T A L A N V Ä N D A R E / K L I E N T E R 03400 Användare 2 - 5 2000 OBS OBLIGATORISKT. Max antal adMix-användare 03400 Användare 6 - 10 1700 03400 Användare 11 - 15 1500 03400 Användare 16 - 25 1200 03400 Användare 26 och fler 1000 C O B O L 04414 ACU Cobol Linux/Unix 6367 OBS OBLIGATORISKT.