Räntefaktura

Dokument i kundreskontran som fakturerar upplupen ränta.

Se även faktura.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)